S'amplia la prestació per IT als treballadors essencials en situació de confinament total.

05/04/2020

Es regula la prestació d'Incapacitat temporal en situació excepcional de confinament total, per a aquells treballadors obligats a desplaçar-se de localitat i que tinguin obligació de prestar els serveis essencials.

El Reial decret llei 11/2020, en vigor des del 2 d'abril, adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

L'acreditació de l'acord de confinament de la població on té el domicili i la denegació de la possibilitat de desplaçament es realitzarà mitjançant certificació expedida per l'Ajuntament del domicili davant el corresponent òrgan de el servei públic de salut.


A qui s’aplica?

A aquells treballadors obligats a prestar els serveis essencials als quals es refereix el Reial decret llei 10/2020, que:

  • com a conseqüència de l’acord de confinament total de la població on tingui el seu domicili no pugi desplaçar-se fins al lloc de treball
  • li hagi estat denegada de forma expressa la possibilitat de desplaçar-se fins al lloc de treball
  • no pugui realitzar la seva feina de forma telemàtica per causes no imputables a l'empresa per a la qual presta els seus serveis o al propi treballador
  • no tingui dret a percebre cap altra prestació pública.

Com s’acredita el confinament?

L'acreditació de l'acord de confinament de la població on té el domicili i la denegació de la possibilitat de desplaçament es realitzarà mitjançant certificat expedit per l'ajuntament de el domicili davant el corresponent òrgan de el servei públic de salut.


Com s’acredita la impossibilitat de treballar telemàticament?

La impossibilitat de realitzar la feina de forma telemàtica s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de l'empresa o una declaració responsable en el cas dels treballadors per compte propi davant del mateix òrgan del servei públic de salut.


A partir de quan i com es pot tramitar la baixa per IT?

A partir de l’inici de la situació de confinament, amb efectes des de l'inici de la situació de confinament i mitjançant el corresponent comunicat de baixa.


Aquesta informació és de primeríssima hora, i per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.

L’equip de professionals de Grup Cànovas està al vostre costat per al que us faci falta, podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant la seva adreça de mail habitual o a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.