S’amplien els supòsits en els que es pot disposar de plans de pensions pels afectats pel COVID19

24/04/2020

El Reial decret llei 15/2020 desenvolupa la possibilitat, establerta en el RD llei 11/2020 d'ampliar les possibilitats de cobrar les prestacions de diferents sistemes de previsió social ampliant les contingències per les quals es poden fer efectius els drets consolidats


Disponibilitat excepcional dels plans de pensions


1.- Qui ho pot sol·licitar i a qui es demana?

Podran sol·licitar fer efectius els seus drets consolidats en els supòsits de la citada disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, els partícips dels plans de pensions del sistema individual i associat, i els partícips dels plans de pensions del sistema d'ús d'aportació definida o mixtos per a aquelles contingències definides en règim d'aportació definida.

En tot cas, el reemborsament de drets consolidats es farà efectiu a sol·licitud del partícip a l’entitat financera dipositaria, subjectant-se al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions.

Els partícips dels plans de pensions del sistema d'ús de la modalitat de prestació definida o mixtos també podran disposar, per a aquelles contingències definides en règim de prestació definida o vinculades a aquesta, dels drets consolidats en cas d'estar afectats per un ERTO, la suspensió d'obertura al públic d'establiments o el cessament d'activitat, derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, quan ho permeti el compromís per pensions i el prevegin les especificacions del pla aprovades per la seva comissió de control en les condicions que aquestes estableixin.

Els legitimats per disposar del pla de pensions són, sempre i quan es compleixin els requisits definits a continuació, els següents:

a) Quan el partícip es trobi afectat per un ERTO derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

b) L'empresari titular d'establiment que la seva obertura al públic s'hagi vist suspesa pel Reial decret 463/2020 .

c) Treballadors per compte propi que hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat pel Govern.


2.- Com s’acredita?

La concurrència de les circumstàncies a què es refereix l'apartat 1 de la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020 s'acreditarà pel partícip del pla de pensions que sol·liciti la disposició mitjançant la presentació dels següents documents davant l'entitat gestora de fons de pensions:

a) En el supòsit que el partícip es trobi afectat per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es presentarà el certificat de l'empresa en el qual s'acrediti que el partícip s'ha vist afectat per l'ERTO, indicant-ne els efectes en la relació laboral per al partícip.

b) En el supòsit que el partícip sigui empresari titular d'un establiment que la seva obertura al públic s'hagi vist suspesa com a conseqüència del que s'estableix en l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es presentarà declaració del partícip en la qual manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts en l'apartat 1, lletra b) de la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, per poder fer efectius els seus drets consolidats.

c) En el supòsit de ser treballador per compte propi que hagués estat prèviament integrat en un règim de la Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme alternatiu i que hagi cessat en la seva activitat durant l'estat d'alarma decretat pel Govern per la COVID-19, es presentarà el certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

d) Si el sol·licitant no pogués aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la COVID-19, que li impedeixen tal aportació. Després de la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d'un mes per a l'aportació dels documents que no hagués facilitat.


3.- Quina quantitat es pot rescatar?

L'import dels drets consolidats disponible serà el justificat pel partícip a l'entitat gestora de fons de pensions, amb el límit màxim de la menor de les dues quanties següents per al conjunt de plans de pensions dels quals sigui titular:

1r Depenent de quin sigui el supòsit dels indicats en l'apartat 1 de la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març:

a) en el supòsit que el partícip es trobi afectat per un ERTO derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19: els salaris nets deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l'ERTO, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional, justificats amb l'última nòmina prèvia a aquesta situació;

b) en el supòsit d'empresari titular d'establiment que la seva obertura al públic s'hagi vist suspesa com a conseqüència del que s'estableix en l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març: els ingressos nets estimats que s'hagin deixat de percebre a causa de la suspensió d'obertura al públic, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional, justificats mitjançant la presentació de la declaració anual de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l'exercici anterior i, si escau, el pagament fraccionat de l'impost sobre la renda de les persones físiques i les autoliquidacions de l'impost sobre el valor afegit corresponents a l'últim trimestre;

c) en el supòsit de treballadors per compte propi que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme alternatiu, i hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat pel Govern: els ingressos nets que s'hagin deixat de percebre com a conseqüència de la situació de cessament d'activitat durant un període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional, estimats mitjançant la declaració anual de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l'exercici anterior i, si escau, el pagament fraccionat de l'impost sobre la renda de les persones físiques i les autoliquidacions de l'impost sobre el valor afegit corresponents a l'últim trimestre.

En el cas dels apartats b) i c), el sol·licitant haurà d'aportar a més una declaració responsable en la qual es quantifiqui l'import mensual de reducció d'ingressos.

2n El resultat de prorratejar l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) anual per a 12 pagues vigent per a l'exercici 2020 multiplicat per tres en la proporció que correspongui al període de durada de l'ERTO, al període de suspensió de l'obertura al públic de l'establiment o al període de cessament de l'activitat, segons, respectivament, correspongui a cadascun dels supòsits als quals es refereixen els apartats a), b) i c) de l'apartat 1 de la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

En tot cas, en els tres supòsits el període de temps màxim a computar és la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional.

Fent aquests càlculs, corresponen 53,05 euros per dia transcorregut.

Per exemple: Atès que la darrera pròrroga vigent de l’estat d’alarma és fins el 9/05/2020 i cal sumar-hi un mes, el dia 9/06/2020 haurien passat 88 dies. Si no hi hagués una nova pròrroga, l’import màxim en el cas del límit de  l’IPREM, seria de 4.668,40 euros


4.- Responsabilitat sobre la veracitat de la documentació

El partícip serà responsable de la veracitat de la documentació acreditativa de la concurrència del supòsit de fet que es requereixi per sol·licitar la prestació, així com de l'exactitud en la quantificació de l'import a percebre.


5.- Termini de reemborsament

El reemborsament s'haurà d'efectuar dins del termini màxim de set dies hàbils des que el partícip presenti la documentació acreditativa completa. En el cas dels plans de pensions de la modalitat d'ocupació, aquest termini s'ampliarà fins a trenta dies hàbils des que el partícip presenti la documentació acreditativa completa.

El que es disposa en aquesta disposició serà igualment aplicable als assegurats dels plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social a què es refereix l'article 51 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques. En aquests casos, les referències realitzades en els apartats anteriors a les entitats gestores, als partícips i a les especificacions de plans de pensions s'entendran referides a les entitats asseguradores, els assegurats o mutualistes, i a les pòlisses d'assegurança o reglament de prestacions, respectivament. En el cas de les mutualitats de previsió social que actuïn com a sistema alternatiu a l'alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, no es podran fer efectius els drets econòmics dels productes o assegurances utilitzades per complir amb aquesta funció alternativa.

Els apartats anteriors defineixen els supòsits i condicions en què es podrà fer efectiva la facultat excepcional de liquidar els drets consolidats prevista en la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. En el no previst en aquests apartats, es manté en vigor aquesta última disposició addicional vintena.

Les quanties i la documentació indicades en els apartats anteriors podran ser modificades per Reial decret, conforme al que es disposa en l'apartat 3 de la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.


Si us cal recuperar el vostre pla de pensions de forma anticipada, us recomanem que us poseu en contacte amb la vostra entitat financera perquè us informi del tipus de pla de que teniu, saber si en podeu ser beneficiaris i  fer els tràmits pertinents per al seu rescat, amb els límits i condicions que s’escaiguin.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.