Sap que encara pot canviar la base d'autònoms?

15/03/2017

 

Si Vostè està d’alta a autònoms, li recordem que té la possibilitat de modificar la seva base de cotització d’aquest Règim Especial de Treballadors Autònoms fins el proper 30 d’abril, i el canvi tindrà efectes a partir de l’1 de juliol següent.

I si no, fins el proper 30 d’octubre, i el canvi tindrà efectes a partir de l’1 gener de l’any següent.

 

  • Menors de 47 anys : Els qui a 01.01.17 siguin menors de 47 anys, podran optar per una base mínima de 893,10€ mensuals (com 2016!!!) i fins una de màxima de 3.751,20€ mensuals.
  • Amb 47 anys: Els qui a 01/01/2017 tinguin 47 anys també podran optar per les bases anteriors si la seva base de cotització del desembre del 2016 és de 1.964,70€ o superior o siguin alta en aquest règim. Si a l’01/01/2017 l’interessat té 47 anys i amb una BC assegurada inferior a  1.964,70€, podrà canviar-la per una de superior a 1.964,70€ si ho fa abans del 30/06/2017, efectes 01/07/2017 o esdevé cònjuge supèrsite que tramita l’alta amb 47 anys.

  • Amb 48 anys o més: Els qui a 01.01.17 tinguin complerts 48 anys o més podran elegir una base de cotització mensual entre 963,30€ i 1.964,70€ -mínima i màxima per a ells. Si per mort del titular del negoci el seu cònjuge amb 45 o més anys d’edat l’hagués de substituir i per tant esdevenir alta en aquest règim especial, podrà triar una base compresa entre 893,10€ i 1.964,70€.

  • Treballadors autònoms societaris: La base de cotització pels qui exerceixen funcions de direcció i gerència que comporti el desenvolupament del càrrec de conseller o administrador, o prestin altres serveis per a una societat mercantil capitalista, a títol lucratiu, de forma habitual personal i directe, sempre que tinguin o es presumeixi que tinguin el control efectiu de la societat, serà com a mínim la corresponent per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim General, 1.152,90€.

 

Els recordem que la quantia de base de cotització té incidència, en més o menys mesura segons el cas, en el càlcul de les corresponents prestacions meritades (incapacitat temporal o permanent, maternitat/paternitat, jubilació, mort i supervivència … etc

 

Si està interessat en canviar la base de cotització, o bé, si simplement vol informació, contacti amb l’Àrea Laboral de Cànovas.