Si has heretat accions i altres valors mobiliaris, pots demanar que et retornin una part del pagat

26/05/2020

Si has heretat accions i altres valors mobiliaris, pots demanar que et retornin una part del que has pagat en l’impost de successions.


El Tribunal Suprem fixa que els valors mobiliaris i les accions s’han d'excloure de l'aixovar domèstic per calcular l'impost sobre successions.


Aquesta sentència obre la porta a demanar una devolució per ingressos indeguts per a les liquidacions d’herències no prescrites (darrers 4 anys)

Un dels temes més controvertits en la liquidació de l'impost sobre successions i donacions (ISD), és el referent a l'aixovar domèstic en l'herència.

En concret, l'Administració tributària considera que qualsevol persona que mor deixa un aixovar domèstic per import del 3% del total de la seva herència, i sobre el qual ha de pagar l'ISD.

L'aixovar domèstic comprèn tots els efectes personals del mort, utensilis domèstics i béns mobles que li pertanyen i dels quals el causant en fa ús fins al moment de la seva defunció. Com a part dels béns del causant, les seves pertinences tinguin o no un valor rellevant, hauran de ser incloses en el total de l'herència a repartir, augmentant, en definitiva, la quantitat total que en podran disposar els hereus. No s'hi consideren incloses les joies, obres d'art, antiguitats o objectes de gran valor.

L'aixovar és considerat com un "bé addicionat" de l'herència que incrementa el cabal relicte. La seva valoració ha de ser conjunta, no es taxen els béns i pertinences del difunt un per un sinó que es calcula com una massa total de l'herència.

En l'àmbit tributari l'aixovar domèstic ha comportat sempre una gran polèmica. Això és així, entre altres raons, perquè el seu concepte no ha estat definit ni en la Llei ni en el Reglament de l'impost; així, els tribunals de justícia s'han hagut de pronunciar en moltíssimes ocasions sobre l'assumpte, lamentablement la majoria d'elles en sentit negatiu per al contribuent. Per tant, com a norma general el valor de l'aixovar domèstic, abans assenyalat, s'ha de sumar a la resta del cabal relicte per obtenir la base imposable de l'impost, tret que: es posi un valor més gran o es demostri fefaentment que no existeix o, en cas que existeixi, que tenia un valor inferior.

El Tribunal Suprem (TS) ha dictat una sentència en la qual fixa la interpretació de l'art. 15 de la Llei  de l'ISD per determinar el concepte d'aixovar domèstic i quins béns hi han de ser inclosos per calcular aquest impost.

El TS determina que l'aixovar domèstic tan sols es refereix als béns mobles corporals afectes a l'ús personal o particular i per això s'han d'excloure les accions i participacions socials, ja que no s'integren en aquest concepte d'aixovar domèstic, la qual cosa comporta que no puguin ser tingudes en compte a l'efecte d'aplicar la presumpció legal del 3 per cent, sense que sigui necessària cap tipus de prova per part del contribuent respecte a la no inclusió en el concepte jurídic fiscal d'aixovar domèstic, ja que no té cap relació amb aquesta categoria, sobre els diners, títols, els actius immobiliaris o altres béns incorporals.


Aquesta sentència afavoreix als contribuents que hagin heretat accions o valors mobiliaris, ja que redueix el valor total de la massa hereditària sobre la que s’ha de tributar. En el cas que hagin pagat l’impost de successions i no hagin passat més de 4 des de la seva liquidació, es podria demanar la devolució de l’impost pagat de més.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

If you want Canovas help you, please, fulfil this form: / If you want to contact with us, please, fulfil this form: