Soc autònom, puc accedir als descomptes directes en la factura elèctrica pels afectats pel COVID19?

05/04/2020

Amb caràcter excepcional, i durant 6 mesos a comptar des del 2 d'abril, podran sol·licitar el bo social (descompte directe en la factura elèctrica) els autònoms que hagin cessat la seva activitat en una data posterior a l'14 de març, o els que hagin vist reduïda la seva facturació del mes anterior a què se sol·licita el bo social en, al menys un 75% en relació amb la mitjana de facturació de el semestre anterior.


Qui el pot sol·licitar?

Els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat en una data posterior a l'14 de març i els treballadors autònoms que hagin vist reduïda la seva facturació del mes anterior a què se sol·licita el bo social en, al menys un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació de el semestre anterior, que compleixin les condicions següents.


Condicions per accedir al bo social.

 • Que la renda anual de l'usuari o la seva unitat familiar no sigui superior a 18.799 € (2,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples: IPREM), si no hi ha menors a la llar.
 • Que la renda anual de la unitat familiar no sigui superior a 22.559 € (3 vegades l'IPREM) si hi ha un menor.
 • Que la renda anual de la unitat familiar no sigui superior a 26.318 €, (3,5 vegades l'IPREM en el cas que hi hagi dos menors a la unitat familiar.

Els criteris de renda per accedir a el bo social es calculen utilitzant l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

A l'efecte del bo social, es té en compte l'última renda anual disponible (per al 2020 és de 7.519,59 €)


Quan es pot sol·licitar?

Durant 6 mesos a comptar des del 2 d’abril del 2020.


Què implica aquesta mesura per als seus potencials beneficiaris?

Aquests beneficiaris del bo social seran considerats usuaris en situació vulnerable, que suposa un descompte directe un 25% en el rebut de la llum.

Es tindrà la condició de vulnerable fins que no reprenguin la seva activitat laboral, estant obligat el consumidor a comunicar aquest fet al comercialitzador de referència.

En qualsevol moment, anterior o posterior a aquest termini de sis mesos, els usuaris podran acollir-se a un altre dels supòsits previstos en la normativa de el bo social i que, en el cas de beneficiaris vulnerables severs o en risc d'exclusió social, suposa una reducció d'un 40% en la factura d'electricitat.


Com s'aplica el descompte?

El bo social es meritarà a partir del primer dia del cicle de facturació en què tingui lloc la recepció de la sol·licitud completa amb la documentació acreditativa que, si escau, sigui necessària.

El descompte s'aplica sobre la factura de subministrament elèctric de l'habitatge habitual.

Quan el contracte de subministrament estigui a nom d'una persona jurídica i no de l'autònom, aquest haurà de sol·licitar un canvi en la titularitat perquè en el contracte figuri el professional que ha cessat la seva activitat o ha vist disminuïda la seva facturació.

A més, en tots els supòsits, cal estar adscrit a la tarifa de preu voluntari per petit consumidor (PVPC). El canvi de tarifa es pot sol·licitar en el mateix moment en què es tramita el bo social.

L'empresa comercialitzadora de referència estarà obligada a indicar al consumidor, en l'última factura que emeti abans del venciment del termini de 6 mesos, la data de tal venciment, informant que, un cop superat aquest termini, el consumidor passarà a ser facturat a PVPC per la mateixa comercialitzadora de referència i indicant la possibilitat que el consumidor pugui, alternativament, contractar el seu subministrament amb un comercialitzador en mercat lliure.


Com se sol·licita el bo social?

Si es troba en un dels supòsits de vulnerabilitat, pot tramitar la seva petició per a percebre el bo social.

Com a requisit inicial, és imprescindible que la tarifa aplicable en el seu rebut de la llum sigui la de preu voluntari per al petit consumidor (PVPC), encara que també es podrà tramitar el pas a aquesta tarifa en el moment en què se sol·liciti el bo social a la comercialitzadora de referència si el consumidor es troba en mercat lliure.

 • El PVPC és el contracte elèctric establert pel Govern en què el pagat per l'electricitat consumida és directament el preu de l'energia que resulta de mercat, més impostos i peatges, sense incloure altres productes o serveis addicionals.
 • Només es pot contractar el PVPC si es té una potència contractada igual o inferior a 10 kW.
 • El PVPC es contracta amb les comercialitzadores de referència: Endesa; Iberdrola; Naturgy, EDP, Repsol, CHC comercialitzador de Referència SLU, Teramelcor, S.L. (Només a Melilla), Energia Ceuta XXI comercialitzador de Referència, S.A. (Només a Ceuta).

Les comercialitzadores de referència compten amb un telèfon i un correu electrònic per cursar les sol·licituds de bo social elèctric i han de contestar l'usuari en un termini estimat de 15 de dies per comprovar que es compleixen els requisits. Si el bo és concedit, es considerarà a l'usuari beneficiari de el bo social des del dia en què ho va sol·licitar. Des de llavors, queda acreditada la condició de vulnerabilitat i a consumidor o, si escau, la unitat familiar se li aplica tant el descompte directe en la factura de la llum com la prohibició de talls de subministrament de gas, llum i aigua per impagament.

Més informació: https://www.bonosocial.gob.es/#como


Quina documentació es necessita?

La tramitació del bo social es realitzarà a través de les comercialitzadores de Referència

Cal enviar a través de la seva pàgina web el model de sol·licitud i documentació següent:

 • El model de l’enllaç següent:
 • Còpia de l'NIF o NIE de l'titular del punt de subministrament i, en cas que formi part d'una unitat familiar.
 • Còpia de l'NIF o NIE de cada un dels membres per als que aquest document sigui obligatori.
 • Certificat d'empadronament en vigor, individual o conjunt, de l'titular de punt de subministrament o de tots els membres de la unitat familiar.
 • Llibre de família, en el cas que hi hagi unitat familiar.
 • Acreditació de complir amb la condició de cessament d'activitat i reducció de l'75% en la facturació.

Quan el treballador autònom es trobi en el supòsit de cessament d'activitat, l'acreditació es realitzarà mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

Per a aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció a el menys de l'75% exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret.


Aquesta informació és de primeríssima hora, i per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.

L’equip de professionals de Grup Cànovas està al vostre costat per al que us faci falta, podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant la seva adreça de mail habitual o a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.