Subsidi especial per desocupació

04/11/2020

Subsidi especial per desocupació i mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural


Avui s’ha publicat el Reial Decret Llei 32/2020, de 3 de novembre, pel qual s'aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural.

BOE núm. 291, de 4 de novembre del 2020 · Bàsicament amb efectes des del 05/11/2020


Mesures extraordinàries de protecció per desocupació. Subsidi especial per desocupació.

S'estableix un  subsidi especial per desocupació  amb el caràcter de prestació econòmica, de naturalesa extraordinària, inclosa dins de l'acció protectora per desocupació de el Sistema de la Seguretat Social, destinat a les persones que acompleixin els requisits següents:

a) Haver extingit per esgotament, entre el 14 de març de 2020 i el 30 de juny de 2020, ambdós inclosos, alguna de les següents prestacions:

  1. La prestació per atur, de nivell contributiu, regulada en el capítol II de títol III de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
  2. El subsidi per desocupació en qualsevol de les modalitats regulades en el capítol III de títol III de la LGSS.
  3. El subsidi extraordinari per desocupació regulat en la disposició addicional vintena setena de el text refós de la LGSS.
  4. Els ajuts econòmics vinculats al Programa de renda activa d'inserció (RAI) per a aturats amb especials necessitats econòmiques i dificultat per trobar feina, regulat en el Reial Decret 1369/2006, de 24 de novembre.

b) Estar en atur total i inscrit com a demandant d'ocupació en el servei públic d'ocupació.

c) No tenir el dret a la protecció per desocupació de nivell contributiu o assistencial regulada en el títol III de la LGSS o a qualsevol dels ajuts o prestacions enumerades en l'apartat 2.a).

No obstant això, els que estiguessin acomplint el mes d'espera d'accés a subsidi d'esgotament de la prestació contributiva, d'acord amb el que estableix l'article 274.1 LGSS, podran accedir al subsidi regulat i posteriorment, de forma extemporània, al subsidi d'esgotament, aplicant-se en aquest moment les regles de consum de dies.

d) No ser beneficiaris de renda mínima, renda d'inclusió, salari social o ajuda anàloga concedida per qualsevol administració pública.

e) En cas d'haver treballat per compte d'altri després de l'extinció de l'últim dret reconegut, haver cessat en l'esmentat treball amb situació legal d'atur.

f) No tenir complerta l'edat que s'exigeixi per accedir a la pensió de jubilació, en les modalitats contributiva o no contributiva.

Per accedir a aquest subsidi especial no és exigible complir el termini d'espera d'un mes ni acreditar la carència de rendes ni l'existència de responsabilitats familiars regulats en els articles 274.1 i 275, respectivament, de la LGSS.

La gestió del subsidi especial correspondrà a el Servei Públic d'Ocupació Estatal com a entitat gestora de les funcions i serveis derivats de les prestacions de protecció per desocupació.

La sol·licitud d’aquest subsidi especial per desocupació, que implicarà la subscripció del compromís d'activitat a què es refereix l'article 300 LGSS, podrà presentar-se a partir de l'endemà de la data d'entrada en vigor d'aquest Reial Decret Llei i fins al dia 30 de novembre de 2020 inclusivament. Les sol·licituds presentades passat dit termini seran denegades.

Dictada la resolució tot reconeixent el dret al subsidi especial, els beneficiaris el podran percebre d'acord amb el que estableixen els paràgrafs següents:

a) El dret al subsidi neix a l'endemà de la sol·licitud.

b) La durada màxima del subsidi serà de 90 dies i no podrà percebre en més d'una ocasió.

c) La quantia del subsidi serà igual a el 80 % de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual vigent en cada moment.


Determinació de la durada del subsidi per desocupació per als treballadors fixos discontinus.

Només als efectes de determinar la durada del subsidi per atur dels treballadors fixos discontinus a què es refereix l'article 277.4 de la LGSS, s'entendran com a treballats els períodes durant els quals aquells hagin estat beneficiaris de qualsevol de les mesures previstes en l'article 25.6 de Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19.

En la tramitació dels expedients de regulació temporal d'ocupació que preveuen els apartats 1 i 2 del RDL 30/2020 (ertos d’impediment i limitació), la sol·licitud de l'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social serà potestativa per l'autoritat laboral.

Igualment en aquest RDL s’hi incorporen altres mesures de suport i de protecció per desocupació d'artistes i altres professionals que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques i espectacles públics 


Tota aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació - interpretació.


 Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

 Pot contactar amb el seu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.