Tinc dret a demanar l’ajuda per autònoms afectats pel coronavirus (2000 euros com a màxim)?

06/04/2020

Tinc dret a demanar l’ajuda per autònoms afectats pel coronavirus (2000 euros com a màxim)?

Si ets un treballador en el règim d’autònoms i has hagut d’aturar la teva activitat degut a les restriccions generades per coronavirus, podries demanar l’ajuda de la Generalitat, de fins a 2000 euros.


Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

Import de l’ajuda:

L’ajuda es farà efectiva en un únic pagament, amb un màxim de 2.000 euros.


Condicions per poder accedir-hi:

 • Persones físiques donades d’alta al RETA, com a mínim durant el primer trimestre de 2020.
 • Ser persona treballadora autònoma persona física.
 • No s'inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d'administració de societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.
 • Domicili fiscal a Catalunya.
 • En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l'ajut regulat a la Resolució TSF/1985/2019, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l'àmbit temporal d'aplicació de l'ajut atorgat en l'esmentada subvenció.
 • Que tinguin com a activitat (IAE) una de les quals s’ha decretat el tancament, d’acord amb el Reial Decret 463/2020.
 • Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19.
 • En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, es compara la seva facturació en el mes de març de 2020 en comparació amb la mitjana dels resultats mensuals des de l'alta al RETA.
 • Que no disposin de fonts alternatives d’ingressos i que la base imposable del IRPF 2018 no pot superar els 25.000 euros.
 • Que no hagin rebut cap altra ajut, prestació, subsidi o subvenció destinada a la mateixa finalita.

Casuístiques possibles:

En el cas de persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d'estimació directa, s'han establert dues casuístiques:

a) Persones treballadores autònomes que es van donar d'alta al RETA abans de l'1 de març de 2019: Els conceptes que determinen l'import de l'ajut es basen en el resultat del mes de març de 2020 i el resultat del mes de març de 2019.

b) Persones treballadores autònomes que es van donar d'alta al RETA a partir de l'1 de març de 2019: Els conceptes que determinen l'import de l'ajut es basen en el resultat del mes de març de 2020 i la mitjana del resultats obtinguts des de la data d'alta al RETA fins al mes de febrer 2020.


Forma de càlcul del resultat econòmic:

Es fa en base als ingressos per facturació menys les despeses de caràcter fix mensual directament vinculades a l'activitat per compte propi.

Les despeses de caràcter fix són:

 • La quota de la Seguretat Social
 • El lloguer
 • La part proporcional dels tributs directament vinculats a l'activitat,
 • excepte l'IVA
 • Les despeses corresponents a serveis d'assessorament i gestió
 • subministraments,
 • telèfon/internet
 • La despesa de personal
 • altres despeses fixes directament vinculades a l'activitat fins a un màxim de 125 euros.

Condicionants de l’ajuda:

El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros, i també ha d'haver experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte al resultat del mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels resultats dels mesos anteriors en el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a un any.

Les activitats en les quals el resultat econòmic al mes de març de 2019 (o mitjana del resultat des de l'alta) és igual o superior a 950 euros, tenen dret a un ajut calculat en funció del resultat obtingut al mes de març de 2020, per tal de garantir un salari mínim de 950 euros.

 • En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui positiu, l'import de l'ajut es determina calculant la diferència entre 950 euros i el resultat.
 • En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui nul, l'import de l'ajut és de 950 euros.
 • En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui negatiu, l'import es calcula en base a la suma de les pèrdues obtingudes més 950 euros.

Com es fa el càlcul en el cas de mòduls?

En el cas de persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d'estimació objectiva, l'import de l'ajut es calcula en base al rendiment net anual establert pel mòdul corresponent a la seva activitat consignat al model 131 ”IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva” de l'Agència Tributària del primer trimestre de 2020.

L'import de l'ajut serà igual a la part proporcional dels dies del mes de març de 2020 que el treballador autònom ha tancat el negoci i/o ha reduït dràsticament la seva activitat econòmica.


Termini de presentació:

El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquest ajut és d'un mes a comptar des del dia 6 d’abril


Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.


Resolució,

El termini màxim per notificar i emetre resolució és d'1 mes comptat des de l'endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, que s’estima que serà el dia 5 de maig.

Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu,


Restem a la vostra disposició per atendre els vostres dubtes, estudiar cada cas i tramitar les accions que siguin necessàries per al vostre negoci.

Podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.