Treballadors davant períodes d'aïllament, contagi o restricció en sortides del municipi per covid

05/08/2020

CONSIDERACIÓ EXCEPCIONAL COM A SITUACIÓ ASSIMILADA A ACCIDENT DE TREBALL DELS PERÍODES D'AÏLLAMENT, CONTAGI O RESTRICCIÓ EN LES SORTIDES DEL MUNICIPI ON TINGUIN EL DOMICILI O EL SEU CENTRE DE TREBALL LES PERSONES TREBALLADORES A CONSEQÜÈNCIA DEL VIRUS COVID-19.

REIAL DECRET LLEI 27/2020, DE 4 D'AGOST, DE MESURES FINANCERES, DE CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT, APLICABLES A LES ENTITATS LOCALS.

BOE núm. 211, de 5 d'agost de 2020, efectes 05/08/2020


ÀMBIT LABORAL I DE SEGURETAT SOCIAL

DF 10. Es modifica el RDL 6/2020, de 10 de març en relació a la consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament, contagi o restricció en les sortides del municipi on tinguin el domicili o el seu centre de treball les persones treballadores a conseqüència del virus COVID-19.

Així,

1. A fi de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores provocats pel virus COVID-19, tret que es provi que el contagi de la malaltia s'ha contret amb causa exclusiva en la realització del treball en els termes que assenyala l'article 156 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, i en aquest cas serà qualificada com a accident de treball.

Amb el mateix caràcter excepcional, amb efectes des de l'inici de la situació de restricció de la sortida o entrada a un municipi, i mitjançant el corresponent comunicat de baixa, s'estendrà aquesta protecció a aquells treballadors que es vegin obligats a desplaçar-se de localitat per  prestar serveis en les activitats no afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, sempre que per l'autoritat competent s'hagi acordat restringir la sortida, o l'entrada, de persones del municipi on aquests treballadors tinguin el seu domicili, o on l'empresa tingui el seu centre de treball en el cas que el treballador tingui el seu domicili en un altre municipi, i els hagi estat denegada de manera expressa la possibilitat de desplaçar-se per l'autoritat competent, no puguin fer el seu treball de manera telemàtica per causes no imputables a l'empresa per a la qual presten els seus serveis o al propi treballador i no tinguin dret a percebre cap altra prestació pública.

L'acreditació de l'acord de restricció de la població on el treballador té el seu domicili o l'empresa el seu centre de treball, i la denegació de la possibilitat de desplaçament es realitzarà mitjançant certificació expedida per l'ajuntament del domicili o, en el seu cas, pel del centre de treball afectat per la restricció davant el corresponent òrgan del servei públic de salut. D'igual forma, la impossibilitat de realització del treball de manera telemàtica s'acreditarà mitjançant una certificació de l'empresa o una declaració responsable en el cas dels treballadors per compte pròpia davant el mateix òrgan del servei públic de salut.

En el supòsit de treballadors per compte d'altri que tinguessin el domicili en diferent municipi al del centre de treball, a més del que es preveu en el paràgraf anterior, es requerirà acreditar:

a) El domicili del treballador mitjançant el corresponent certificat d'empadronament.

b) Que el treballador desenvolupa el seu treball en el centre situat en el municipi afectat per la restricció, mitjançant la corresponent certificació de l'empresa.

c) Que l'empresa no ha procedit al tancament del centre de treball, mitjançant la corresponent certificació de l'empresa.

 

2. La durada d'aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa i la corresponent alta.

Sempre que per l'autoritat competent s'hagi acordat, amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, restringir les sortides o les entrades del municipi on tinguin el domicili o en el qual tingui el centre de treball l'empresa en què presten els seus serveis, de tractar-se de les persones treballadores per compte d'altri a les quals es refereix l'article 1 del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19, s'expedirà un comunicat de baixa amb efectes des de la data d'inici de la restricció i un comunicat d'alta amb efectes de 29 de març de 2020.

De tractar-se de treballadors per compte pròpia o autònoms, quan la restricció adoptada amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, restringís la seva sortida del municipi on tinguin el seu domicili o, tenint el seu domicili en un altre, veiessin restringida l'entrada en el municipi impedint-los totalment la realització de la seva activitat, el dret a la prestació començarà amb el comunicat de baixa des de la data d'inici de la restricció i durarà fins a la data de finalització d'aquesta, no podent, en cap cas, durar més enllà de la data de finalització de l'estat d'alarma.

Aquest subsidi per incapacitat temporal és incompatible amb els salaris que s'haguessin percebut així com amb el dret a qualsevol altra prestació econòmica de la Seguretat Social, inclosa la incapacitat temporal per contingències comunes o professionals. En aquests supòsits es percebrà la prestació de la Seguretat social diferent al subsidi previst en aquest apartat.

A l'efecte del que es preveu en el paràgraf anterior, el treballador haurà de presentar davant el corresponent òrgan del servei públic de salut, certificació de l'empresa acreditativa de la no percepció de salaris.

 

3. Podrà causar dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte pròpia o aliena que es trobi en la data del fet causant en situació d'alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social.


4. La data fet causant serà la data en la qual s'acordi l'aïllament, restricció o malaltia del treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s'expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

 

Tota aquesta informació és de primera hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net

Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions

Informació addicional

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.