La tranquilitat que necessites és fer la declaració de Renda i Patrimoni amb Grup Cànovas 1852

02/04/2024
Renda i Patrimoni 2023 amb Grup Cànovas 1852

Declaració de la Renda i el Patrimoni per l'exercici 2023, què cal tenir en compte?

El dia 3 d’abril de 2024 arrenca la campanya de renda i patrimoni de l’exercici 2023 i s'estendrà fins al 1 de juliol. En el cas de pagar amb domiciliació bancària, es podrà presentar fins al 26 de juny de 2024.Preguntes que cal respondre, per a la seva tranquil·litat

 • Saps que si confirmes un esborrany i és erroni, et poden sancionar?
 • Sabies que si vas treballar entre el dia 1 de gener de 1967 i el 31 de desembre de 1978 i cotitzaves a una Mutualitat alternativa a la Seguretat Social, pots tenir el 25% de la teva pensió exempta? Sabies que es pot reclamar la devolució, dels darrers quatre anys no prescrits, per la part de la pensió per la que vares tributar indegudament?
 • Saps que, si en algun moment de l’any 2023, com a treballador per compte pròpia, has estat d’alta d’autònoms o en el règim del treballadors del mar, estàs obligat a presentar la declaració?
 • Saps que si has percebut l’ingrés mínim vital t’obliga a fer la declaració de la renda, malgrat que les quantitats cobrades estan exemptes?
 • Has rebut ajudes públiques com els 400€ del bo cultural jove, ajudes al lloguer o l’ajuda de 200€ per persones físiques amb un baix nivell d’ingressos?Saps que tributen i que poden afectar directament a la teva obligació de declarar?
 • Saps que el límit que obliga a declarar en el cas de tenir més d’un pagador de rendiments del treball ha pujat de 14.000€ a 15.000€?
 • Saps que existeix la obligació d’informar de la possessió de criptomonedes i de totes les operacions que es facin amb elles, encara que no s’hagin convertit en euros?
 • Saps que s’ha tornat a modificar la reducció per aportacions a Plans de Pensions?  
 • Has fet obres en habitatges i edificis residencials que millorin l'eficiència energèticao el consum d’energies renovables? Saps que s’ha allargat el dret a gaudir de la deducció en l'IRPF del 20 %, 40 % o 60 %?
 • Sabies que s’ha millorat la deducció per mares amb fills menors de 3 anys i que ja no requereix necessàriament estar d’alta a la Seguretat Social o Mutualitat?
 • Sabies que també s’ha millorat la deducció per despeses de guarderia i que pots tenir dret a una devolució dels anys anteriors, no prescrits, en què no la vares poder aplicar?

Confirmar un esborrany et pot sortir molt car

Malgrat l’Agència Tributària facilita dades fiscals i sistemes informàtics per fer la declaració, aquesta informació ha de ser revisada per tal de detectar omissions, duplicitats o altres errors i fer la declaració de forma correcta.


No confirmis l’esborrany de renda sense consultar amb un professional.


Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes (IGF)

La Llei 38/2022, de 27 de desembre, va a crear l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes (d'ara endavant "IGF"), que, com estava previst, es manté vigent per l’exercici 2023.

Es tracta d’un tribut de caràcter directe, naturalesa personal i complementari de l'impost sobre el patrimoni que grava el patrimoni net de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 d'euros.

L'impost es configura amb caràcter temporal i, en principi, l’últim any que resultarà d'aplicació serà el 2023.

La meritació es produeix el 31 de desembre de cada any i, per tant, a aquesta data s'haurà de verificar l'import del patrimoni net, així com el compliment dels requisits i condicions per a determinar la base imposable de l'impost. 

L'escala de gravamen de l'IGF coincideix amb la de l'Impost sobre patrimoni (en endavant IP) amb la particularitat que pels primers 3.000.000 € de base liquidable no es generarà cap tributació:

Base liquidable

Fins a euros

Quota

Euros

Resta Base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

2.347.998,03

1,7

5.347.998,03

39.915,97

5.347.998,03

2,1

10.695.996,06

152.223,93

En endavant

3,5

La quota íntegra d'aquest impost conjuntament amb les quotes de l'IRPF i de l'IP, no pot excedir, del 60% per als subjectes passius per obligació personal.

Així mateix, i amb la finalitat d'evitar situacions de doble imposició, s'estableix que de la quota de l'IGF es podrà deduir la quota que els contribuents hagin satisfet en l'Impost de patrimoni.

El caràcter complementari amb l'impost sobre el patrimoni s'aconsegueix, en l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, mitjançant la deducció de la quota efectivament satisfeta en aquest impost, al marge de les deduccions i bonificacions aplicades. En conseqüència, els subjectes passius de l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, només tributaran per la part del seu patrimoni que no hagi estat gravat per la seva comunitat autònoma.


Confia la teva declaració de la renda i patrimoni a Grup Cànovas 1852

A Cànovas et podem ajudar a donar resposta a totes aquestes preguntes i moltes altres, que segur sorgiran de l’anàlisi de la teva situació familiar i econòmica durant l’any 2023, per tal que la teva declaració de renda i patrimoni es presenti correctament i sense riscos de sancions posteriors.

Grup Cànovas compta amb un equip professional que posa la seva experiència i coneixement al teu abast, per tal que no paguis més del que pertoca i tinguis la tranquil·litat de la feina ben feta.

Ens podeu contactar mitjançant el formulari al peu d'aquesta pàgina, a info@canovas.net, via whatsapp al 972 20 26 00, al telefons 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), o  a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 de La Bisbal d'Empordà (Girona). 

També podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant el seu mail.

Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial.

Més de 172 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.